Соопштение Print
Written by Живко Каликов   
Friday, 14 June 2013 12:21
There are no translations available.


Извештај за стратегиска оцена на животната средина за УПВНМ за туристички локалитет Равна река
Општина Пехчево


Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека општина Пехчево води постапка за донесување на планска документација на туристичкиот локалитет Равна река - општина Пехчево.

За таа цел изготвен е извештај за стратегиска оцена врз животната средина по кој документ сите заинтересирани лица можат да достават свои забелешки и мислења.


НАЦРТ ВЕРЗИЈА