Дневен ред на 1-та седница на Советот на Општина Пехчево Печати
Напишано од Живко Каликов   
Четврток, 16 Мај 2013 07:18


1-та седница на Советот на Општина Пехчево е закажана за денес 16.05.2013 година, со почеток во 14 часот.

Седницата ќе се оддржи во салата за состаноци на општина Пехчево, со предлог на следниот


ДНЕВЕН РЕД


1. Усвојување на записникот од претходната седница;

2. Усвојување на систематизацијата на ЈПУД ,, Равен ’’ - Пехчево;

3. Усвојување на финансискиот план на ЈПУД ,, Равен ’’ - Пехчево;

4. Усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево за прв квартал;

5. Усвојување на иницијативата за отпочнување на измена и дополнување на ДУП на Пехчево за стамбена зграда на ул. Борис Кидриќ;

6. Усвојување на иницијативата за отпочнување на измена и дополнување на ГУП за формирање на блокови за град Пехчево;

7. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2013 година;

8. Формирање на комисија за проценка на полски штети;

9. Формирање на комисија за проценка на штети од елементарни непогоди;

10. Усвојување на годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно плански регион 2009 - 2013 година;

11. Усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно плански регион 2009 - 2013 година за 2012 година;

12. Усвојување на Одлуката за цената на автобуски карти;

13. Формирање на противпожарна единица во општина Пехчево;

14. Информација за здравствената исправност на водата;

15. Измена на правилникот за систематизација на работните места во општина Пехчево;

16. Решение за разрешување и Одлука за избор на член на управен одбор на ЈПУД ,, Равен ’’ - Пехчево;

17. Разгледување на извештајот за приходи и расходи во изборната кампања за локалните избори 2013 година на коалицијата предводена од СДСМ;

18. Разгледување на извештајот за приходи и расходи во изборната кампања за локалните избори 2013 година на Група избирачи БК;

19. Одлука за давање на користење на просториите на ООУ ,, Ванчо Китанов ’’ - Пехчево, а кои се наоѓаат во с. Чифлик на ОЈУДГ ,, 7 Септември ’’ - Пехчево;

20. Одлука за давање согласност за доградба, дислокација и проширување на детската трпезарија во ОЈУДГ ,, 7 Септември ’’ - Пехчево;

21. Одлука за давање согласност за вршење на нова дејност во установата Згрижување на деца до две години во установата ( Јасли );

22. Одлука за отстапување на користење на возило за собирање на смет на ЈКП ,, Комуналец ’’ - Пехчево;

23. Барања од граѓаните;

24. Советнички прашања;

25. Тековни активности;


                   Со почит,

Совет на Општина Пехчево

Претседател

Стојче Стефановски